Kap. 1—Foreningens navn og hjemsted:

 

§1 Foreningens navn er: Birket & Omegns Borgerforening

 

§2 Foreningens hjemsted: Lolland Kommune under Nakskov Ret, der er borgerforeningens værneting

 

Kap. 2—Borgerforeningens område og medlemskreds

 

§3 Foreningens geografiske område er Birket Sogn

 

§4 Som medlemmer i Borgerforeningen kan de til enhver tid boende i Birket Sogn

 

Kap. 3—Borgerforeningens formål og opgaver

 

§5 Borgerforeningens formål er ønsket om forskønnelse af Birket Sogn. Arrangere fester og anden social         samvær, Borgerforeningen skal i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser i Birket Sogn.

 

§6 Borgerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

 

Kap. 4—Medlemmernes forhold til Borgerforeningen

 

§7

Stk. 1: Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent til borgerforeningens drift.

Stk. 2: Det enkelte medlem er pligtig til at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent til             borgerforeningens drift.

Stk. 3: Er Kontingentet ikke rettidigt betalt vil medlemmet efter skriftlig påmindelse blive ekskluderet.

Stk. 4: Et medlem der er i restance til borgerforeningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§8 I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for borgerforeningens forpligtelser med andet end deres andel i borgerforeningens formue.

 

§9 Når et medlem flytter uden for Birket Sogn eller på anden måde ophører med at være beboer, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af Borgerforeningen og kan intet krav rette          med dennes formue, men kan fortsætte som støttemedlem.

 

§10 Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

 

Kap. 5– Borgerforeningens ledelse og administration

 

§11 Generalforsamlingen er Borgerforeningens højeste myndighed.

 

§12

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Birket Sogn

Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annonce i dagspressen.

Stk. 3: Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal forelægges på generalforsamlingen. Det samme gælder for reviderede årsregnskab, samt forslag til budget for det følgende regnskabsår.

Stk. 4: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde       senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5: Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6: På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles

 

         1) Valg af dirigent

         2) Bestyrelsens beretninger om det forløbne år.

         3) Kassererens regnskab (underskrevet af revisorer og bestyrelsen)

         4) Indkomne forslag

         5) Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

         6) Valg af formand

         7) Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter

         8)  Valg af revisorer og suppleant

         9)  Eventuelt.

§13

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som i §12 stk. 2,         når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring her om til bestyrelsen af mindst 25 % af borgerforeningens medlemmer, der ikke er i restance. I begæringen skal dagsordenen for den         ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2: Når begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal   generalforsamlingen afholdes inden for 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned, dog ikke   medregnes.

Stk. 3: Såfremt ikke mindst 75% af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling    indkaldt,  er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§14

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål          vedrørende sagernes behandling og stemme afgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen,      suppleant, kassere, revisor eller revisorsuppleant i borgerforeningen.

Stk. 2:  Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at   afstemningen sker skriftligt.

Stk. 3: Man kan kun stemme ved personlig fremmøde.

Stk. 4: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer        andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5: Over det på generalforsamlingen passerede skal der, umiddelbart og inden 8 dage derefter, udføres et         referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§15 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning, om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for Borgerforeningens medlemmer i et hvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutninger.

 

§16

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte,     medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Stk. 2: Bestyrelsen samt 2 suppleanter for 2 år af gangen. På lige årstal vælges formanden, 2          bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.         Genvalg kan finde sted. Formanden og kasserer kan ikke være på valg samme år.

Stk. 3: Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver    mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil først komne generalforsamling.

Stk. 4: Bestyrelseshverv er ulønnede.

 

§17

Stk. 1: Bestyrelse har den daglige ledelse af Borgerforeningens drift.

Stk. 2: Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog       mindst 3 gange årligt.

Stk. 3: Over det under forhandlingerne passerede føres protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på det       følgende møde.

Stk. 4:  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er tilstede.

Stk. 5: Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme     afgørende.

 

 §18 Borgerforeningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen

 

Kap. 6 Regnskab og revision

 

§19

Stk. 1: Borgerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskab er fra stiftelsen 31. december 1995.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: Regnskabet tilstilles revisorer inden 1. februar og skal være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så           betids at det kan fremlægges på generalforsamlingen.

 

§20 Medlemmers indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

Kap. 7 Forskellige bestemmelser

 

§21 Fremkommer der spørgsmål hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

 

§22

Stk. 1: Generalforsamlingens beslutning om ændring af Borgerforeningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt        de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer som dog mindst skal udgøre halvdelen af      Borgerforeningens samlede medlemstal.

Stk. 2: Er det nødvendige antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget,          indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan      forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal er for    forslaget.

 

§23

Stk. 1: Borgerforeningen kan opløses ved beslutning herom, på en generalforsamling. Afstemning foretages efter   samme regler som er gældende for ved ændring af vedtægterne.

Stk. 2: Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af Borgerforeningens eventuelle formue.

 

§24  Omkostningerne ved Borgerforeningens stiftelse afholdes af Borgerforeningen.

 

Vedtaget den _________ 1995.

 

Ingen ændringer siden.

Vedtægter:

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket

 

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket