Arbejdsgruppens forslag

Forslag til forbedringer af byrummet i  Birket - Torrig - Lindet

 

Udarbejdet af kontaktgruppen i forbindelse med projekt Mulighedernes Land  august / september 2009

 

 

 

Byporte  -  byskilte  -  fartdæmpning  -  fartgrænser

 

Byporte (2+2) ved indkørslen til Birket og Torrig ( se vedlagte tegning nr. 1)

byportene belyses evt. ved hjælp af en sensorstyret mini-projektør

 

Byskilte opsættes i højre side af vejen (se vedlagte tegning nr. 2)

4 skilte ved Lindet

5 skilte ved Birket

ét skilt ved overgangen mellem Birket og Torrig

byskiltene forsynes med specifikke symboler for området (Signes træsko m.v.)

 

Fartdæmpning  :

 

Riller / rumlestriber ved byportene samt 2 gange i Birket og 2 gange i Torrig

striberne kombineres evt. med en musikalsk effekt

 

Opsætning af 3 ”stærekasser” på hele strækningen gennem Birket og Torrig.

Som anden prioritet : opsætning af lystavler, der angiver køretøjets hastighed.

 

Fartgrænserne ønskes ændret til 60 km./t. fra korsvejen før Birket Bavnehøj og indtil byskiltet ved Birket, samt 60 km./t. gennem hele Torrig.

Fartgrænsen gennem Birket og Lindet ønskes på 50 km./t.

 

Af sikkerhedsmæssige grund ønskes der endvidere etableret en parkeringsmulighed ved Bavnehøj

 

 

2. Belysning

 

-    genopsætning af nedlagte lysmaster på Signe Stubsvej

 

-    forbedring af vejbelysningen gennem Torrig

     (der bør bl.a. opsættes en ekstramast ved Spurvevej/Vigvejen)

 

 opsætning af lysmaster på Poppelallé

 

3. Fortove /cykelsti /vej

 

-      istandsættelse af fortove i Birket (herunder Lærkevej) gerne i en lys nuance asfalt såfremt det ikke er unødvendigt fordyrende

 

-   anlæg af kombineret fortov / cykelsti langs den nordlige side af vejen i Torrig -

ikke med kantsten, men med tydelig (hvid) rumleafmærkning mod kørebanen

 

asfaltering af Poppelallé

 

etablering af ensartet fortov(e) i Lindet med samme belægning som i Birket - eller forsynet med perlegrus

 

    Busstop og ventesteder

 

renovering af ventestederne i Torrig og på Kragenæsvej med grafittiafvisende maling 

ventestedet ved Birket Skole genetableres som noget særligt, gerne med en kunstners hjælp (se også vedlagte tegninger nr. 3-5)

 

Perlegrusarealer

 

mindre renovering af parkeringspladsen ved Birket Kirke i samarbejde med Birket Kirkes Menighedsråd

 

Træer og øvrig beplantning

 

ingen træer ved  byportene, men gerne blomster evt. buske

 

enkeltstående buske i vejrabatten ( tjørn ), der angiver vejens bugtning på forløbet fra korsvejen inden Bavnehøj til bygrænsen ved Birket (som det kendes fra vejene ved Knuthenlund)

 

der genplantes nogle få lindetræer på den østlige side af Signe Stubsvej i forbindelse med den nuværende trærække

 

plantning af enkeltstående buske og egetræer langs Kapellanvej mod Egelund

 

Oprensning af branddammen ved Kapellanvej samt etablering af et frit tilgængeligt fælles-areal med borde og bænke efter branddammen (i Borresmindes gamle have)

 

hæk og kirsebærtræer langs Funchs bustrafik (se tegning nr. 6)

 

træer langs Rasmussens trykkerigrund

 

genplantning af rønnebærtræer i Torrig, hvor de mangler eller er gået ud

 

beplantningen ved Kragenæsvej er stort set i orden på den første del af forløbet mod Kragenæs, men det videre forløb af sydsidens beplantning bør drøftes nærmere med repræsentanter for grusgraven

 

 

Birket Skole

 

Den gamle skole ( den gule bygning ), som borgerforeningen har istandsat indvendig, renoveres færdig og forsynes med en selvstændig miljørigtig og økonomisk forsvarlig varmeforsyning. Der bør også anskaffes manglende inventar til de arrangementer og aktiviteter, som allerede foregår, og som borgerforeningen fremover vil stå for (se det vedhæftede bilag nr. 7 om aktiviteter nu og fremover)

 

Det skal nævnes at 3 Ø-samarbejdet har udtrykt ønske om lokaler til deres møder samt overnatning på Birket Skole, hvilket vil kunne tilgodeses i den gamle skole.

 

Der vil endvidere være mulighed for at kunne huse Birket Lokalhistoriske Arkiv i den gamle skole, såfremt det ikke længere kan benytte lokalerne på Birkelunden.

 

 

Den resterende bygningsmasse foreslås revet ned enten helt eller delvis bl.a. på grund af manglende behov for anvendelse af de mange lokaler og de særdeles store udgifter til varme og vedligeholdelse.

 

Ved en total nedrivning af den resterende bygningsmasse opføres der i stedet en ny bygning (multihal), der som minimum indeholder omklædnings- og badefaciliteter samt et klublokale for Birket Boldklub.

Det er desuden ønskeligt, at der også bliver plads til boldspil i form af f.eks. badminton og bordtennis. Også i forbindelse med denne bygning er det nødvendigt med en miljørigtig og økonomisk forsvarlig varmeforsyning.

 

Som en alternativ løsning foreslås det, at lade hovedparten af den røde bygning langs Bandholmvej (bygningen fra 1954) blive stående med gymnastiksal, gangareal og det tidligere lærerværelse samt lokaler ovenpå.

Bygningen renoveres og forsynes med tidssvarende varmeforsyning (se vedlagte tegninger nr. 8 og 9).

 

Såfremt udvalgets forslag vedrørende Birket Skole imødekommes, vil det være oplagt, at etablere et lille torv i tilknytning de to bygninger, hvor der f.eks. blev indrettet en sjov legeplads for områdets mindste, et klatrenet m.v. for de lidt større, en petangue bane, skulpturer, bænke, blomster og græs.

Informationstavler om aktiviteter, seværdigheder og tur muligheder i lokalområdet kan bl.a. anbringes på den gule bygnings endevæg.

 

Signe Stubs Sognegård

 

1.   Det er ønskeligt, at der sker en gennemgribende renovering af bygningen navnlig med henblik på energibesparende foranstaltninger.

-   isolering af muren i den gamle del af bygningen

-   udskiftning af nedslidte vinduespartier

-   eftersyn samt eventuelle forbedringer af tag ( herunder isolering )

-   maling af bygningen

 

Med hensyn til udendørsarealerne ønskes adgangsforholdene for handicappede forbedret ved en asfaltering af en del af parkeringspladsen (perlegrus i den resterende del af pladsen). Endvidere bør der foretages en forskønnelse af  hegn / beplantning langs hovedgaden samt en lettere justering af hegn mod grusgraven. Bag Sognegården bør terrænet jævnes ud  ( mod grusgraven ) og der opsættes borde og bænke med hegn omkring.

 

Der er et stort behov for at udskifte en del af Sognegårdens stole og borde og at opføre et depot rum hertil ved Sognegårdens bagindgang mod grusgraven.

 

I forbindelse med depotrummet ville det være ønskeligt, at der blev lavet en udvendig trappeadgang til 1. sal, hvor der så kunne være selvstændig adgang til lokalerne her ( og dermed en udvidet udlejning af Sognegårdens lokaler ).

 

Af hensyn til fremtidige arrangementer vil det være en klar forbedring af udlejningstilbuddet, såfremt Sognegården fik anskaffet et lydanlæg samt en projektor.

 

Sti forbindelser

 

-   en stiforbindelse til ( og rundt i ) grusgraven drøftes med Lolland Kommunes   naturvejleder og grusgravens ejer

 

Skiltning

 

der udarbejdes som minimum en skiltning ved Kragenæsvejens gadekær og Birket

Skole, der fortæller om områdets seværdigheder og øvrige muligheder -  øvrig

skiltning drøftes med herregårdsprojektet ( Mulighedernes Land )

der udarbejdes en skiltning på / ved udvalgte bygninger ( den gamle skole, Signe

Stubs hus og stationsbygningen )

 

Kontaktgruppen har ikke foretaget en nærmere  prioritering af ønskerne, da det ligger udenfor vores kompetence, at vurdere det økonomiske omfang af projekterne, selvom vi i et vist omfang har forsøgt at foretage en vurdering.

Vi mener, at SBS bør forsyne vore ønsker med anslåede tal for udgifterne, og vi deltager derefter gerne i et møde, hvor vi fremkommer med synspunkter på en nærmere prioritering.

 

 

Kontaktgruppen vedrørende projekt Mulighedernes Land i Birket-området

den 11. september 2009

 

Marianne Knudsen, Bettina Woer, Anni Henningsen, Ole xxxxx, Jørgen Thomsen,

Libuse Mülle, Leila Martini, Jan Johansson, Flemming Funch, Villy Molin, Bjarne Lund Hansen

September 2009
Tekstfelt:

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket

 

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket

 

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen: