Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Status i Mulighedernes Land - fra Lolland KommuneMulighedernes Land:

Referat fra møde i kontaktgruppe – Mulighedernes Land i Birket

- drøftelse af skitseoplæg til fremtidig brug af skolen samt udearealer

 

Møde: Torsdag den 22. april kl. 15.00 til 17.00

 

Sted: Birket gl. skole

Deltagere:

Lokal kontaktgruppe i Birket

SBS Rådgivning: Bjørk Trøst Bigum

Lolland Kommune: Steen Madsen, Sille Wilhelm Clausen

 

Præsentation af skitseforslag til fremtidig brug af skolen

 

Bjørk Trøst Bigum fra SBS Rådgivning fremlagde en skitseplan for mulig anvendelse af arealerne i og omkring Birket skole´.

 

Vurdering af bygningsmasse

 

Der er foretaget en registrering af bygningerne, og ud fra disses almene tilstand er der skitseret et forslag om mulighederne for fremtidig anvendelse. Generelt vurderes den Røde skolebygning til at være i væsentlig bedre stand end den ældre gule skolebygning. Dette både i forhold til bygningernes alder, men også i forhold til vedligeholdelsesstand. Murværk, vinduer og tag vurderes i bedre stand på den røde bygning, og ligeledes indvendig inventar vurderes til at være mindre omkostningstung i forhold til fremtidig renovering.

 

Manglende ventilation mv. i kælder på den gule bygning kan betyde risiko for råd eller skimmel i etageadskillelsen, og dermed betyde en markant udgift i forbindelse med en fremtidig renovering. Oliefyret er umiddelbart vurderet til at være i ok stand, og ville kunne fungere fornuftigt, såfremt man isolerer den røde bygning yderligere.

 

Jf. vedlagte skitseforslag til arealanvendelse fra SBS diskuterede kontaktgruppen forslaget omkring hvilke bygninger der kan blive og hvilke der skal nedrives. Kontaktgruppen var umiddelbart ikke enige med SBS i vurderingen af tilstanden af den gule bygning, og ville gerne have en grundigere undersøgelse af dette. Dette er taget til efterretning af projektledelsen.

 

Indendørs brug

 

Jf. skitseplanen er der ikke taget stilling til egentlig funktionsanvendelse på de indendørs arealer, da det er op til kontaktgruppen at udarbejde en egentlig aktivitetsplan for hvordan man forestiller sig at anvende lokalerne fremover. Der er dog skitseret, hvordan man fra rådgivers side forestiller sig en fornuftig arealanvendelse – set i lyset af de vurderede omkostninger for istandsættelse af bygningen til en ændret benyttelse.

Kontaktgruppen mener stadig at den gule bygning vil være mest hensigtsmæssig at bruge fremover, og gruppen gav desuden udtryk for, at man ikke i projektledelsen har taget udgangspunkt i borgernes ønsker. Jf. snakken om varmeforsyning til bygningerne var der ligeledes skuffelse blandt borgergruppen, da man havde forventet et forslag omkring alternativ varmeforsyning. Dette vil dog betyde en væsentlig øget omkostning både i forhold til renoveringen af bygningen samt etablering af et helt nyt anlæg, og dermed trække penge fra den del, der kan være øremærket til selve indretningen af nye mødefaciliteter. Jordvarme vil som udgangspunkt kræve gulvvarme og pillefyr kræver daglig drift, begge meget dyre løsninger. Muligheden for at se på alternative opvarmningsmuligheder i en senere fase blev drøftet.

 

Der skal udarbejdes en aktivitetsplan, der skitserer eksisterende lokale behov samt forventninger om fremtidige brugeraftaler med foreninger mv. i lokalområdet + opland. Denne opgave varetager kontaktgruppen i samarbejde med projektledelsen. Kontaktgruppen henviser til tidligere fremsendte bilag 7, hvoraf muligheder for anvendelse af lokalerne er skitseret og fremlang på borgermøde.

 

Udearealer

 

Jf. skitseforslaget fra SBS foreslås følgende bygninger nedrevet; den gule skole (dog kun til kampestenssokkel, der bevares), grøn pavillon ud til gården samt fjerne den grå pavillon, der pga. god stand evt. kan sælges til fortsat anvendelse. Forslaget går på at bevare den store røde skolebygning, den mindre røde bygning, der i dag huser fodboldklubbens lokaler, samt evt. at bevare den gule garage ud til gården og udhuset bag ved den gule skole.

I forhold til at definere brugen af udearealerne er skitseforslaget ikke konkret, men foreslår en fleksible indretning, der tilgodeser mange brugergrupper. Ved at bevare kampestenssokkelen fra den gule skole markeres den gamle bygning og fortæller historien om stedet, samtidig med at det får en ny anvendelse. Også denne indretning vil afhænge af den aktivitetsplan for skoleområdet, der skal udarbejdes jf. ovenstående.

 

Fremtidig proces – v. Sille/Steen

 

Næste skridt vil være at se på mulighederne for at forny byrummet i Birket. SBS vil igen udarbejde et skitseforslag, med afsæt i de ideer, der er fremkommet fra borgermøder og kontaktgruppe.

 

Byrumsdrøftelse SBS fremsender et skitseforslag, og gruppen mødes og drøfter denne – forventeligt i slutningen af maj måned. Her vil et revideret skitseforslag til skolen desuden drøftes. Forslag til dato for dette møde fremsendes hurtigst muligt af projektledelsen.

 

Godkendelsesprocedurer i kommune, ministerium samt Realdania Alle anlægsplaner, både i forhold til byrum samt mulighed for fremtidig anvendelse af Birket skole skal undergå politisk behandling samt godkendes af finansieringsparter, hhv. Realdania samt Socialministeriet.

 

Fremtidig arbejdsplan Når både skitser for byrum samt fremtidig anvendelse af Birket skole er gennemdrøftede med kontaktgruppen og desuden godkendt hos alle parter i projektet udformes de endelige planer for fremtidige anlægsopgaver.

 

Evt.

 

Steen Madsen, boligsocial medarbejder på projektet, orienterede kort om den boligsociale indsats, der løber parallelt med byrumsfornyelsesindsatsen.

Steen kunne fortælle, at der pt. arbejdes på at organisere den interne del af kommunens kompetenceområder, der på en eller anden måde har berøring med dårlige boliger. Pt. er der kontakt til 14 af kommunens godt 20 sektorer. Steen samarbejder desuden med nedrivningsteamet fra Teknik og miljømyndigheden omkring indsatspuljen, som kommunen har fået fra Socialministeriet til nedrivning af de dårligste boliger. Også her indsamles vigtige erfaringer.

 

Andet

 

Den 24. april afholdes som aftalt ”store oprydningsdag” i Birket om omegn, som forløb tilfredsstillende og overvejende har tiltaget fået stor ros dagen igennem fra de deltagende borgere. Der vil naturligvis altid være borgere der vælger ikke at benytte tilbuddet af den ene eller anden årsag, og projektledelsen overvejer, om man evt. skal sætte mere målrettet ind, hvor der vurderes nødvendigt.

 

Tak for et godt møde – og på gensyn

 

Venlig hilsen

 

Sille Hedvig Wilhelm Clausen

Projektleder Mulighedernes Land

Sidste nyt fra:Mulighedernes Land:

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Tekstfelt:

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket

 

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.