Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Referat fra Lolland KommuneDet officielle referat fra mødet mellem Kontaktgruppen og borgmesteren den 19. august i Birket

Referat af møde mellem borgmester og kontaktudvalg vedrørende kommunale besparelser i Mulighedernes Land.

 

Til stede:

Stig Vestergaard (Borgmester), Hanne Møller (Formand for Femern Bælt, Erhvervs- & Kulturudvalget), Thomas Knudsen (Kommunaldirektør), Libuse Müller (Kontaktgruppen), Bjarne Lund Hansen (Kontaktgruppen), Willy Molin (Kontaktgruppen), Flemming Funch (Kontaktgruppen), Per Knudsen (Kontaktgruppen), Laila Martini (Kontaktgruppen), Jan Johansson (Kontaktgruppen), Bettina Trasborg (Kontaktgruppen), Ole Petersen (Kontaktgruppen), Marianne Knudsen (Kontaktgruppen), Sille W. H. Clausen (Projektleder) og Steen Madsen (Projektmedarbejder).

 

Dagsorden:

 

1. Orientering vedr. besparelser på ML projekt i Birket.

 a). Konsekvens af evt. besparelser for etablering af lokalt mødested.

+

b). Konsekvens af evt. besparelser på boligsocial indsats.

På opfordring fra Stig Vestergaard orienterede Libuse Müller om de mange positive ting der sker i Birket og omegn. Herunder sportsforeningernes aktiviteter, forestående etablering af fitnesstræning for ældre, IT værksted, fotobearbejdning, guidede ture med naturvejledere, kunstudstillinger (bl.a. fotos af borgernes ”eget” Birket) m.m. Libuse Müller pointerede, at i Birket sker der noget for alle aldersgrupper, og at der i øvrigt er mere end 40 børn og unge i alderen 0-18 år, og at man oplever at børnefamilier ikke kun flytter fra, men rent faktisk også til Birket.

Stig Vestergaard orienterede herefter om, at der tidligere var indgået en politisk aftale, således at de seneste års ”drift” af Birket skole kunne sikres. Situationen var nu den, at som følge af omfattende sparekrav for hele Lolland Kommune, har man måtte gennemgå alle budgetter, og overveje alle muligheder for besparelser. I denne forbindelse har hele budgettet for Mulighedernes Land været gennemgået, hvilket bl.a. har ført til drøftelser om den fremtidige indsats i Birket og omegn.

 

Stig Vestergaard gav udtryk for, at det havde været overvejet hvorvidt Birket ”overhovedet” skulle støttes specielt, idet der for så vidt kunne argumenteres for, at Birket har en relativ central beliggenhed i.f.t. muligheden for brug af diverse faciliteter i en række omkringliggende byer. Men der havde dog samlet været et stort ønske om at man med Birket vil gøre en forskel, og derfor har man i Mulighedernes Land-budgettet alene reduceret på nogle poster hvor der vurderes at være flere midler afsat end der rent faktisk vil kunne forbruges. Dette bl.a. hvad angår indsatsen omkring nedrivning af dårlige boliger, hvor der konkret i Birket antageligt ikke er så mange potentielle nedrivningssager som tidligere antaget. Dette sammenholdt med at man også har mulighed for at gøre brug af kommunens samlede pulje til nedrivning, og således ikke nødvendigvis skal gøre brug af midler fra Mulighedernes Land til denne indsats.

Stig Vestergaard fortalte endvidere, at der med den beslutning der nu var blevet truffet (på økonomiudvalgets møde tidligere på torsdagen), var der mulighed for at bevare en del af Birket Skole (som mødested/aktivitetshus etc.) og sikre driften heraf. Dette fordrer dog, at der hurtigt kan aftales en samlet plan for renovering og brug, og at denne er ”bæredygtig” og udtryk for et fælles ønske fra Birket-borgernes side.

Stig Vestergaard påpegede, at man endnu ikke kendte til Realdanias holdning til Lolland Kommunes besparelser på projektet (og hvad dette evt. må få af konsekvenser for Realdanias støtte), men at det med meget stor sandsynlighed vil være sådan, at Realdania ikke vil medvirke til renovering af ”den gule bygning” (Bandholmvej 101/103), idet denne vurderes i for dårlig stand (i.f.t. ”rød bygning”). Stig Vestergaard foreslog derfor, at man vælger en model hvor den ”den røde bygning” (skole og gymnastiksal på Bandholmvej 99) renoveres, ”den gule bygning” rives ned, og arealet ved sidstnævnte indgår som areal i.f.m. etablering af uderumsfaciliteter.

 

Sille W. H. Clausen fortalte supplerende, at Realdania tidligere havde udtrykt bekymring for hvorvidt der i Birket ville være ”bæredygtighed” for etablering af et aktivitetshus i og omkring skolebygningerne. Sille W. H. Clausen opfordrede derfor til, at Birket-borgerne i fællesskab viser at der bestemt findes et potentiale herfor, og at dette klart udtrykkes i den konkrete plan for anvendelse af skolen der nu skal udarbejdes.

 

Bjarne Lund Hansen oplyste, at en evt. nedrivning af ”den gule bygning” ikke vil være i overensstemmelse med flertallet af Birket-borgernes ønske. Stig Vestergaard svarede hertil, at man i så henseende vil lytte til hvad Realdania tilkendegiver omkring enten ”rød eller gul”, men at det efter hans opfattelse vil være en dårlig løsning at anvende ”den gule bygning”, idet dette – da det vil blive en ”enten eller løsning” – bl.a. vil koste de faciliteter der nu er til rådighed for idrætsforeningerne.

Stig pointerede, at det er afgørende at der i Birket træffes en hurtig beslutning herom, idet løbet ellers vil være kørt for begge muligheder. Planen skal være klar med udgangen af september ’10.

Flemming Funch tilkendegav støtte til ”den røde bygning”, og argumenterede bl.a. med, at der vil være færre driftsomkostninger ved at vælge denne model – særligt hvad angår udgifter til varme.

 

Efter drøftelserne omkring anvendelse af skolebygningerne fortalte Stig Vestergaard, at der med den beslutning der var truffet af Økonomiudvalget, fortsat er økonomi til at udvikle byrummet i Birket – både hvad angår trafikale forhold og øvrige uderumstiltag.

Hvad angår nedskæringen i den boligsociale del fortalte Sille W. H. Clausen, at der udover muligheden for at gøre brug af midler fra Lolland Kommunes samlede indsatspulje til bolignedrivning, ligeledes var et meget fint samarbejde med kommunens Teknik & Miljømyndighed (forestår administrationen af indsatspuljen), således at der bredt i Lolland Kommune – og altså ikke alene i området omkring Birket - var mulighed for at få erfaringer fra sager hvor dårlige boligforhold ses som del af en mere ”omfattende” problematik.

 

Libuse Müller opfordrede i denne forbindelse til, at man fra Lolland Kommunes side sørger for at meddele/pointere, at nedskæringen i den boligsociale del således reelt ikke forventes at få betydning for indsatsen.

Efterfølgende drøftedes det – bl.a. på baggrund af de allerede opnåede erfaringer fra den boligsociale indsats - hvad der kan og må gøres i.f.t. at løfte denne opgave bedst muligt, og hvilke resultater der forventes at kunne opnås i projektperioden.

 

Herefter påpegede Stig Vestergaard endnu engang, at det er ”knusende” vigtigt at der i Birket træffes en fællesbeslutning (omkring anvendelse af bygninger og etablering af uderumsfaciliteter m.m.), så det dermed sikres at, der både vil kunne bevares noget af det gamle, og etableres noget nyt.

Flemming Funch spurgte til hvorledes det vil forholde sig med den fremtidige drift (af den løsningsmodel der vælges), hvortil Stig Vestergaard svarede, at man naturligt indtænker driftsomkostninger også efter 2011 (hvor Mulighedernes Land ophører i Birket).

 

Hanne Møller oplyste, at man i øjeblikket er i færd med at udarbejde en masterplan for kommunale bygninger og aktiviteter der betales til, og at den plan der udarbejdes i Birket vil skulle indgå heri.

Libuse Müller opfordrede i relation hertil, at man i forhold til etableringen af kulturhuse i Lolland Kommune overvejede genbrug af eksisterende bygninger, og i denne forbindelse ligeledes medtænker omegn/opland. Således bør man eks. i.f.t. Birket medtænke bl.a. Fejø, Femø, Kragenæs etc. når der ses på borgerpotentiale.

Afslutningsvis meddelte Stig Vestergaard, at han senere torsdag skulle tale med Lolland Falsters Folketidende, og at han her ville oplyse, at det havde været et godt og konstruktivt møde, og at der var indgået aftale om, at en ”endelig” plan for Birket vil være klar inden efterårsferien.

Det kom på mødet ”frem”, at der i Kultur & Fritidssektoren er truffet afgørelse om, at Lokalhistorisk Arkiv i Birket snarligt flyttes til Købelev. Dette er for så vidt ”uden for regi” (Mulighedernes Land), men gav anledning til en del samtale om emnet. Der blev bl.a. udtrykt ønske om, at arkivet medtænkes til lokalebrug i.f.m. valg af bygning og inkluderede aktiviteter. Kontaktgruppen vil rette henvendelse til Kultur & Fritidssektoren og foreslå dette som alternativ løsning til forestående flytning af arkivet.

 

2. Fremtidig proces og fremdrift i Mulighedernes Land i Birket.

I forlængelse af beslutning på møde med Kontaktgruppen den 2. juni ’10 afholdes som planlagt nyt møde med SBS Rådgivning, hvilket aftales til tirsdag den 7. september kl. 15.00.

På dette møde fremlægges og drøftes de videreudviklede forslag fra SBS Rådgivning, både hvad angår trafiksanering (Hans Tyge Petersen) og øvrige uderumsfaciliteter (Bjørk Trøst Bigum).

Disse forslag skal - sammen med beslutning om valg af skolebygning samt aktivitetsplan herfor - indgå i den samlede plan for Birket, som qua Stig Vestergaards udmelding skal foreligge inden efterårsferien.

Det aftaltes med Kontaktgruppen, at Hans Tyge Petersens forslag til forbedring af de trafikale forhold i Birket og omegn, søges fremsendt til Mulighedernes Land senest den 1. september, således at Kontaktgruppen vil kunne gennemgå forslaget på et formøde (inden den 7. september).

Bjarne Lund Hansen påpegede, at der ved fremlæggelse (den 2. juni) af den første (skitse-) plan omkring de trafikale forhold, tilsyneladende ikke var taget højde for/indtænkt en række af de forslag Kontaktgruppen var fremkommet med i sit forslag af 15. september 2009 (bl.a. nyt læskur ved busholdeplads).

Sille W. H. Clausen oplyste hertil, at man kontakter SBS Rådgivning for at sikre, at man har alle oplysninger fra Kontaktgruppen, således at det i hvert fald vil være muligt at overveje alle forslag herfra.

 

Næste møde tirsdag den 7. september 2010 kl. 15.00

Birket Skole (”gul bygning”) – Bandholmvej 101/103

 

Med venlig hilsen

 

 Steen Madsen

   Referent

 

 

 

 

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Tekstfelt:

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket

 

23. august 2010

 

Dok. nr. 5895262

Sags id.

Lolland Kommune

 

Jernbanegade 7

4930 Maribo

 

Postadr.:

Jernbanegade 7

4930 Maribo

 

T: +45 54676767

F: +45 54676768

 

lolland@lolland.dk

www.lolland.dk

 

Kontaktperson

SICL

 

T +45 23238180

lolland@lolland.dk